Menu:

Päivitykset:

11.3.2019
Tulevaa ja historiaa

Kerhon säännötYhdistyksen nimi on Metal Riders Finland ja sen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksen, josta myöhemmin käytetään nimitystä kerho, tarkoituksena ja toimintamuotoina ovat:
1. parantaa jäsenten moottoripyöräilytaitoa ja oikeaa liikennekäyttäytymistä.
2. ohjata jäseniä turvalliseen ajotapaan ja neuvoa jäseniä moottoripyörien käytössä ja huollossa.
3. edistää ammatillista järjestäytymistä metalliteollisuudessa.
4. luoda jäsenille mahdollisuuksia vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia moottoripyöräilyä ja ammattiyhdistystoimintaa koskevista asioista järjestämällä koulutustilaisuuksia, kerhotilaisuuksia, retkiä, kokoontumisajoja sekä tiedottamalla ajankohtaisista asioista.
5. tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Kerho voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Kerhon jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Metallityöväen Liitto ry:n jäsenyhdistyksen moottoripyöräilyä harrastava tai siitä kiinnostunut jäsen sekä kuka tahansa moottoripyöräilystä kiinnostunut kahden Metal Riders Finland kerhon jäsenen suosittelema henkilö.
Kerhon jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenkaavakkeen ja maksamalla jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous vuosittain vahvistaa. Jäseneksi pääsy ei edellytä oman moottoripyörän omistamista.
Kerhon kannatusjäseneksi voivat liittyä Metallityöväen Liitto ry:n jäsenyhdistykset. Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei päätösoikeutta kokouksissa. Kannatusjäsenmaksun vahvistaa syyskokous.

Jos jäsen omalla käytöksellään loukkaa kerhon sääntöjä ja toimintaperiaatteita, on hallituksella oikeus erottaa jäsen kerhosta.

Kerhon hallitus, johon kuuluu kerhon puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä enintään viisi muuta jäsentä, valitaan syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen puheenjohtaja tai vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä pitää sitä tarpeellisena. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja, kukin yksin.

Kerholla on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan syyskokouksessa. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.

Kerhon sääntömääräisiä kokouksia on kaksi, vuosi- ja syyskokous. Vuosikokous pidettävä tammi- helmikuun aikana hallituksen määräämässä paikassa. Syyskokous pidetään kerhon syyskokoontumisen yhteydessä elo-syyskuun aikana.
Kokouskutsu on julkaistava Metallityöväen Liiton äänenkannattajassa, kerhon omilla kotisivuilla ja jokaiselle jäsenelle toimitettavassa jäsenkirjeessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia hallituksen kutsusta tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Nämä kokoukset on kutsuttava koolle samalla tavoin kuin vuosikokous. Kokouskutsussa tulee ilmetä asiakohdat, joita ylimääräinen kokous käsittelee. Ylimääräisessä kokouksessa kerhon puheenjohtaja toimii ensisijaisesti kokouksen puheenjohtajana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
* Esitellään kerhon vuosikertomus, kuullaan tiliselvitys ja tilintarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
* Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden vastuuvelvollisille.
* Käsitellään muut hallituksen tai kerhon jäsenten esittämiä asioita.
10§
Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat.
* valitaan seuraavalle vuodelle puheenjohtaja
* valitaan seuraavalle vuodelle hallitus
* valitaan seuraavalle vuodelle tilintarkastaja ja vara tilintarkastaja
* hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
* päätetään seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta
* päätetään hallituksen toimitsijoille maksettavasta korvauksesta
* käsitellään hallituksen tai kerhon jäsenten esittämät muut asiat.
11§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan kerhon sääntömääräisen tai ylimääräisen kokouksen päätöksellä.
12§
Jos kerho purkautuu tai se lakkautetaan, sen jäljellä olevat varat luovutetaan Metallityöväen Koulutussäätiölle.